دسته‌بندی داستان کسب و کار‌ها

بخش دوم مصاحبه با آقای عبدالحکیم قدیر زاده

بخش دوم مصاحبه با آقای عبدالحکیم قدیر زاده

در این مقاله ادامه مصاحبه با آقای عبدالحکیم قادرزاده از کاسب‌های موفق صنف خشکبار و لبنیات ارائه شده…

بخش اول مصاحبه با آقای عبدالحکیم قدیر زاده

بخش اول مصاحبه با آقای عبدالحکیم قدیر زاده

در این مقاله مصاحبه با یکی از کاسب‌های موفق صنف خشکبار و لبنیات صورت گرفته است.

داستان فروش میلیاردی احد عظیم زاده

داستان فروش میلیاردی احد عظیم زاده

در این مقاله داستان فروش احد عظیم زاده تولید کننده بزرگ فرش ایران روایت شده است